Pályázat – Kávézó üzemeltetése tárgyában

TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.), mint Kiíró, „a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Vár Kávézó üzemeltetése” tárgyában 2017. december 14-én meghirdetett pályázati felhívását a mai napon módosította.

A módosított pályázati felhívás letöltése:  Pályázati felhívás módosítás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM VAGYONKEZELÉSÉBEN ÁLLÓ

2500 ESZTERGOM, SZENT ISTVÁN TÉR 1. ALATTI MNM ESZTERGOMI VÁRMÚZEUMA

KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

 

A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.), a továbbiakban Kiíró, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Törvény), illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján üzemeltetésre (bérbeadásra)

egyfordulós nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a 2500 Esztergom, Szent István tér 1. szám alatti Várkávézó és kapcsolódó helyiségei ingatlan-rész üzemeltetését, amely magában foglalja a 124,8 m2 alapterületű Előcsarnokban található Várkávézót, a 22 m2 alapterületű raktárat, a 44 m2 alapterületű mosdó és WC megnevezésű helyiségeket, a 42,6 m2 alapterületű teraszt, a III. kaputorony 66 m2 alapterületű helyiségét, valamint a Kávézó bútorzatát és 1 db vitrines hűtőszekrényt.

Az üzemeltetés formája középtávú, a szerződéskötéstől számított 3 éves határozott időtartamú üzemeltetési szerződés, többcélú hasznosítással (vendéglátó-kiskereskedelmi, rendezvényszervezés), amely üzemeltetési szerződés egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

Az ingatlanok, illetve ingatlan részek per-, teher-, és igénymentesek.

A Pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Magyar Nemzeti Múzeum Gazdasági Igazgatóság Titkárság (1053 Budapest, Magyar utca 40.) pályázati felhívás közzétételétől, vagyis 2017. december 14. napjától számított harmincegyedik nap, vagyis 2018. január 15. napja 12.00 óra.
A pályázatok beérkezése során a Magyar Nemzeti Múzeum képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal kell ellátni.

Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
A teljes Pályázati felhívás és dokumentáció, illetőleg a kitöltendő formanyomtatványok a http://www.mnmvarmuzeuma.hu/palyazat/ honlapon, valamint az https://mnm.hu/ honlapról letölthetőek, illetve papír alapon a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Gazdasági Irodában elérhetőek:

Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Gazdasági Irodában (2500 Esztergom, Szt. István tér 1.) keddtől-péntekig munkanapokon 09:00-tól 15:00 óráig.

További felvilágosítás kérhető írásban, e-mail útján a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma Gazdasági Irodán, Dr. Havasi Tamásné gazdasági vezetőnél az alábbi e-mail címen: havasi.krisztina@mnmvarmuzeuma.hu.

Ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat zárt borítékban a „MNM Vármúzeuma Várkávézó üzemeltetése” jelige feltüntetésével, 5 példányban (1 eredeti és 4 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat a benyújtás határidejének lejárta előtt a Kiíróhoz megérkezzék.

Az Ajánlattevő a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, de a pályázat benyújtását (Benyújtási határidő: 2018. január 15. napja, 12.00 óra) követően az Ajánlattevő legalább az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 (hatvan) napig terjedő időszakra, -kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést kötkötve van az ajánlatához.

Ingatlanok megtekintésének időpontja:
2018. január 08. (hétfő) 11.00 óra. Találkozó helyszíne: 2500 Esztergom, Szent István tér 1. Vármúzeum bejárata.

Üzemeltetési/bérbeadási feltételek:
A Kiíró 3 éves határozott időtartamra kíván helyszínbérleti és üzemeltetési szerződést kötni, a Pályázati dokumentációban foglalt helyszínbérleti- és üzemeltetési szerződés alapján. Az üzemeltetési szerződés egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a has znosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

1. Az Ajánlattevő az Ajánlatához köteles csatolni az általa meghatározott havi üzemeltetési díjra vonatkozó ajánlati árat, mely magában foglalja a kávézó üzemeltetéséhez szükséges közműellátások díját. Az üzemeltetési díjra vonatkozó ajánlati ár bírálati szempontnak minősül.

2. Az üzemeltetési díjat minden hónap 10-ik napjáig kell Kiíró részére előre megfizetni.

3. A Kávézó nyitva tartási idejére vonatkozóan minimális elvárás: a Múzeum nyitva tartási idejét figyelembe véve adott év március 01-től október 31-ig heti 5 nap, napi 8 óra, november 01-től február 28-ig heti 2 nap, napi 4 óra nyitva tartás.

4. Az üzemeltető hideg/meleg italból, üdítőből, ásványvízből, teából és kávéból álló italválasztékot köteles biztosítani azzal, hogy az ajánlott italválaszték bírálati szempontnak minősül.

5. Az üzemeltető hideg/meleg ételeket, édes süteményből és más édességből álló ételválasztékot köteles biztosítani azzal, hogy az ajánlott ételválaszték minősége bírálati szempontnak minősül.

6. Az üzemeltető a vendéglátó tevékenység ellátásához legalább 1 (egy) fő büntetlen előéletű, legalább középfokú vendéglátó ipari végzettséggel és legalább 1 év igazolható szakmai gyakorlattal rendelkező személyt köteles foglalkoztatni.

7. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatához csatolni a szakmai gyakorlatot igazoló iratokat azzal, hogy az bírálati szempontnak minősül.

8. Az üzemeltetés során keletkező hulladék elszállításáról a Bérlő saját maga köteles gondoskodni.

A nyertes ajánlattevő az üzemeltetést akkor kezdheti meg, ha a szükséges engedélyeket beszerezte.

Érvényes a pályázat amennyiben:

1. az ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott határidejéig nyújtották be,

2. az Ajánlattevő az ajánlatot és valamennyi, a Pályázati dokumentációban felsorolt formanyo mtatványt cégszerűen aláírta, a pályázat anyagát összefűzve, folyamatos sorszámozással ellátva nyújtotta be,

3. az Ajánlattevő az Ajánlat részeként benyújtotta az Ajánlati adatlapot és az Ajánlati levelet

4. az Ajánlattevő igazolja, hogy vele szemben a Pályázati dokumentációban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

5. az Ajánlattevő benyújtja a pénzügyi, gazdasági alkalmasságát igazoló, a Pályázati dokumentáció szerinti adatokat, iratokat, nyilatkozatokat;

6. az Ajánlattevő részéről csatolásra kerülnek az alábbi iratok is:
 felelősségbiztosítási kötvény
 óvadék biztosításáról szóló nyilatkozat
 Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási nyilatkozatá nak/címpéldányának eredeti vagy másolati példánya;
 Cégkivonat (vagy a társaság bejegyzéséről/nyilvántartásba vételéről szóló okirat) eredeti vagy másolati példánya
 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mely pénzintézeteknél, mely számlaszámon bonyolítja pénzforgalmát, és valamennyi, a Pályázati dokumentációban meghatározott számlára vonatkozóan csatolni kell a pénzforgalmi számlát kezelő pénzintézeti nyilatkozatot, a Pályázati dokumentációban meghatározott tartalommal;

7. Ajánlattevő nyilatkozata:
 az időközben megszüntetett számláiról (amennyiben nincs megszüntetett számla, akkor az erről szóló nyilatkozat), valamint
 hogy, volt-e 35 napot meghaladó sorban álló tétel valamelyik megszüntetett számlán, a pályázati felhívás megjelenésének napjától visszaszámított 12 hónap során;

8. Ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója az elmúlt lezárt két év vonatkozásában egyszerű másolatban;

9. Ajánlattevő köteles csatolni:
- szakmai gyakorlatot igazoló iratokat
- az ajánlott választékot igazoló dokumentumokat

10.Konzorciumi formában történő ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők együttműködéséről szóló, cégszerűen aláírt megállapodást, valamint az Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban arról, hogy a helyszínbérleti és üzemeltetési Szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Ajánlati kötöttség:
Legalább az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 (hatvan) napig terjedő időszakra áll fenn, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt.

Ajánlatok bontása:
Ajánlattételi határidő (2018. január 15.) lejártának napján 13.00 órakor történik a Magyar Nemzeti Múzeum Gazdasági Igazgatóság Tárgyalótermében (1053 Budapest, Magyar utca 40.) A pályázatbontáson az ajánlattevők (meghatalmazottjaik) részt vehetnek.

Ajánlatok elbírálása:
A pályázati felhívás alapján a Kiíró az előzetesen érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi rés zszempontok alapján értékeli: a Kiíró az érvényes ajánlatokat a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás (üzemeltetési díj – Ft/hó), mint 1. számú bírálati szempont (súlyszáma: 60); a kávézó üzemeltetési gyakorlat, mint 2. számú bírálati szempont (súlyszáma: 20); illetőleg az ajánlott választék minősége, mint 3. számú bírálati szempont (súlyszám: 20) alapján értékeli, a Pályázati dokumentációban meghatározottak szerint.

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10. A Kiíró az 1. részszempontot (bérleti díj) olyan módon értékeli, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere szerint. A 2-3. részszempontok a pontozás módszerével kerülnek értékelésre, az ajánlattevők adott részszempontra vonatkozó ajánlatai ala pján. Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül összesítésre kerülnek.

Az eredmény kihirdetésének tervezett időpontja: 2018. január 22. (hétfő)

A Kiíró a benyújtott ajánlatokat az eredmény kihirdetését megelőzően, a Rendeletben meghatározottak szerint bírálja el, az Ajánlattevők részére az eredmény kihirdetésére elektronikus, ezt követően postai úton fog sor kerülni.

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2018. február 01.

Kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,

2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ha nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, vagy a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, illetve valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az eljárást érvényteleníteni kell,

3. ártárgyalást tartson vagy felhívja az egyetlen ajánlattevőt ajánlata módosítás ára,

4. pályázati felhívását az ajánlattételi határidőn belül visszavonja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

I. Pályázati felhívás

II. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez

III. Szerződéstervezet

IV. Előlap és Ajánlati adatlap (felolvasólap) (minta)

V. Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról (minta)

VI. Nyilatkozat a szerződéstervezetről és a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról (minta)

VII. Titoktartási nyilatkozat (minta)

VIII. Alaprajz - Kávézó

IX. Alaprajz - Kaputorony